THẦN TÁO XUM XOE
Hẳn nhiên, nếu chẳng có con người
Nặn Táo thành Thần, tưởng để chơi ?
Nếu chẳng gò lưng như xích thố,
Và quen cúi mặt đội son nồi,
Làm sao chớp được danh Thần Táo ?
Có dịp vênh vang với Lão Trời ?
Đã thế, ta còn quyền chọn lựa
Chỗ nào cao nhứt, nhảy lên ngồi.
                              Tú Rách
                           Jan/26/2014


Bài hoạ 2

              THẦN TÁO QUÂN
Truyền thuyết  Táo quân cai quản người
Thực hư biến ảo, vẻ như chơi
Chẳng ai hối lộ ông vua bếp
Trông kẻ vào ra - chuyện chảo nồi
Những việc bất lương nơi hạ giới
Có tâu trị tội lúc về trời
Ngại ngần bí mật, thần không nói
Vì sợ lung lay - cái ghế ngồi
 Vĩnh Hoàng