BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NHỮNG DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT PHẦN II : THƠ ĐỌC NHIỀU CÁCH, THƠ VIỆT ĐỆM NGOẠI NGỮ - La Thụy sưu tầm


                    
                           La Thụy


 NHỮNG DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT PHẦN II : 
 THƠ ĐỌC NHIỀU CÁCH, THƠ VIỆT ĐỆM NGOẠI NGỮ

 Ngoài DẠNG THƠ BÌNH THANH đã đăng :

  a/ http://www.art2all.net/tho/lathuy/dangthobinhthanh.htm
  b/ http://phudoanlagi.blogspot.com/2011/09/dang-tho-binh-thanh_21.html

Sau đây, mời các bạn đọc một số dạng thơ đặc biệt khác.


   I - THƠ ĐỌC NHIỀU CÁCH 

      1. Đọc theo 2 cách: 
 
       ĐỀ TRANH MỸ NỮ
        (Thuận nghịch độc) 

       Đọc xuôi:  
         
       Hương tiên gác vắng nhặt ca oanh            
       Bận mối sầu khêu gượng khúc tranh                      
       Sương đỉnh trướng gieo từng dục mộng,                            
       Nguyệt bên rèm tỏ dễ si tình.                      
       Vàng thưa thớt cúc tan hơi dạm,                            
       Lục phất phơ sen đọ rạng thanh                          
       Trang điểm ngại chăm dừng trục gấm                              
       Phòng tiêu lạnh lẽo khoá xuân xanh.
                                             
       Đọc ngược (theo âm Hán Việt):
                             
      Thanh xuân toả liễu lãnh tiêu phòng                          
      Cẩm trục đình châm ngại điểm trang.                          
      Thanh rạng độ liên phi phất lục,                            
      Đạm hi tan cúc thát sơ hoàng.                                
      Tình si dị tố liêm biên nguyệt,                            
      Mộng xúc tằng liêu trướng đỉnh sương.                              
      Tranh khúc cưỡng khiêu sầu mỗi bận,                            
      Oanh ca nhật vĩnh các tiên hương                
                                     PHẠM THÁI

      2. Đọc theo 6 cách:

      CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

      Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
      Lạ cảnh thêm buồn nợ vấn vương
      Tha thiết liễu in hồ gợn bóng
      Hững hờ mai thoáng gió đưa hương
      Xa người nhớ cảnh tình lai láng
      Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
      Qua lại yến ngàn dâu ủ lá                    
      Hòa đàn sẵn có dế bên tường                        
                        HÀN MẶC TỬ

     Cách đọc 1:   Đọc xuôi
     Cách đọc 2 :  Đọc ngược
     Cách đọc 3 :  Bỏ 2 chữ đầu  ở mỗi câu đọc xuôi
     Cách đọc 4:   Bỏ 2 chữ sau ở mỗi câu đọc xuôi
     Cách đọc 5 :  Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi câu đọc ngược
     Cách đọc 6 :  Bỏ 2 chữ sau ở mỗi câu đọc ngược  


  3. Đọc theo 8 cách:     
           
    CẢNH XUÂN                          
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời                            
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi                                  
    Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc                              
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi                              
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng                              
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người                                
    Xa ngân tiếng hát ,  đàn trầm bổng                                  
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười                                      
                         KHUYẾT DANH    
       
    Cách đọc 1:   Đọc xuôi              
    Cách đọc 2:   Đọc ngược                
    Cách đọc 3:   Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi                
    Cách đọc 4:   Bỏ 2 chữ cuối ở mỗi câu, đọc ngược                
    Cách đọc 5:   Bỏ 3 chữ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi                
    Cách đọc 6:   Bỏ 3 chữ cuối ở mỗi câu, đọc ngược                
    Cách đọc 7:   Bỏ 4 chữ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi                
    Cách đọc 8:   Bỏ 4 chữ cuối ở mỗi câu, đọc ngược

 4. Đọc theo 10 cách : 

  Đó là bài thơ  LỆ CÁT ĐẰNG  của Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

     1.- Đọc xuôi:

    Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,
    Giá lạnh trời sương gió mịt mù.
    Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,
    Võ vàng son phấn nét mờ lu.
    Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,
    Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.
    Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối.
    Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ

   2.- Đọc ngược:

   Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,
   Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.
   Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,
   Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.
   Lu mờ nét phấn son vàng võ,
   Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.
   Mù mịt gió sương trời lạnh giá,
   Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

    3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi:

    Khóc liễu rũ tàn thu,
    Trời sương gió mịt mù.
    Sắc hương mùi nhạt tẻ,
    Son phấn nét mờ lu.
    Lỡ phận vùi hoa gấm,
    Thương đời thẹn tóc tơ.
    Lệ rơi tình rẽ lối,
    Chuốc hận tủi hờn thơ.

   4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược:

   Tủi hận chuốc sầu giăng,
   Tình rơi lệ cát đằng.
   Thẹn đời thương khiết ngọc,
   Vùi phận lỡ thanh băng.
   Nét phấn son vàng võ,
   Mùi hương sắc cỗi cằn.
   Gió sương trời lạnh giá,
   Rũ liễu khóc buồn trăng.

   5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi:

    Liễu rũ tàn thu,
    Sương gió mịt mù.
    Hương mùi nhạt tẻ,
    Phấn nét mờ lu.
    Phận vùi hoa gấm,
    Đời thẹn tóc tơ.
    Rơi tình rẽ lối,
    Hận tủi hờn thơ.

    6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược: 

    Hận chuốc sầu giăng,
    Rơi lệ cát đằng.
    Đời thương khiết ngọc,
    Phận lỡ thanh băng.
    Phấn son vàng võ,
    Hương sắc cỗi cằn.
    Sương trời lạnh giá,
    Liễu khóc buồn trăng.

    7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi:

    Trăng buồn khóc liễu,
    Giá lạnh trời sương.
    Cằn cỗi sắc hương,
    Võ vàng son phấn.
    Băng thanh lỡ phận,
    Ngọc khiết thương đời.
    Đằng cát lệ rơi,
    Giăng sầu chuốc hận.

   8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược:

    Thơ hờn tủi hận,
    Lối rẽ tình rơi.
    Tơ tóc thẹn đời,
    Gấm hoa vùi phận.
    Lu mờ nét phấn,
    Tẻ nhạt mùi hương.
    Mù mịt gió sương,
   Thu tàn rũ liễu.

   9.- Đọc như thơ tự do bài xuôi:

    Trăng buồn…
    Khóc liễu…
    Rũ tàn thu…

    Giá lạnh…
    Trời sương…
    Gió mịt mù…

    Cằn cỗi…
    Sắc hương…
    Mùi nhạt tẻ…

    Võ vàng…
    Son phấn…
    Nét mờ lu…

    Băng thanh…
    Lỡ phận…
    Vùi hoa gấm…

    Ngọc khiết…
    Thương đời…
    Thẹn tóc tơ…

    Đằng cát…
    Lệ rơi…
    Tình rẽ lối…

    Giăng sầu…
    Chuốc hận…
    Tủi hờn thơ…

   10.- Đọc như thơ tự do bài ngược:

     Thơ hờn…  
     Tủi hận..  
     Chuốc sầu giăng…

     Lối rẽ…  
     Tình rơi…  
     Lệ cát đằng…

     Tơ tóc…  
     Thẹn đời…  
     Thương khiết ngọc…

     Gấm hoa…  
     Vùi phận…  
     Lỡ thanh băng…

     Lu mờ…  
     Nét phấn…  
     Son vàng võ…

     Tẻ nhạt…  
     Mùi hương…  
     Sắc cỗi cằn…

     Mù mịt..
    Gió sương…  
    Trời lạnh giá…

    Thu tàn…  
    Rũ liễu…
    Khóc buồn trăng…


II. THƠ VIỆT ĐỆM NGOẠI NGỮ

 Người VN có tài "thi hoá" bài học ngoại ngữ. Thời xưa đã có người  “nôm hoá” chữ Hán để học trò học dễ thuộc, một dạng như tam tự kinh rất đặc thù VN, chẳng hạn :                                

     "Thiên: trời, địa: đất                                
     Cử: cất, tồn: còn                              
     Tử : con, tôn: cháu                              
     Lục: sáu, tam: ba                                
     Gia: nhà, quốc: nước                                
     Tiền: trước, hậu: sau                              
     Ngưu: trâu, mã: ngựa...”

 Tới thời học Pháp ngữ, cũng được Việt hoá để dễ nhớ, dễ thuộc, chẳng hạn :  
                       
     “Bớp: bò, sư tử: li-ông                            
     Sơ - van: con ngựa, me - dông: cái nhà                          
     Ma - pham chính thật bà nhà                          
     Mông - xơ đích thị chỉ là thưa ông”

Anh  Nguyễn Văn Quang (cựu học sinh Trung học Nguyễn Hoàng 1960-1967) có phổ biến cách học Pháp văn (trích trong cuốn “Trường NH chân dung và Kỷ niệm I ” do Võ Thị Quỳnh chủ biên ) nghe thật ngộ nghĩnh :
                       
    “ma soeur: chị tôi, mou: mềm, long: dài ”

   Và đây bài học Anh ngữ bằng thơ rất dễ thuộc :
         
    Long: dài, short: ngắn, tall: cao          
    Here: đây, there: đó, which: nào, where: đâu        
    Sentence có nghĩa là câu        
    Lesson: bài học, rainbow: cầu vồng      
    Husband là đức ông chồng        
    Daddy: cha bố, please don’t: xin đừng        
    Darling tiếng gọi em cưng        
    Merry: vui thích, cái sừng là horn          
    “Rách” rồi xài đỡ chữ “torn”      
    “To sing” là “hát”, a song: một bài        
    Nói sai sự thật: to lie      
    Go: đi, come: đến, “một vài” là “some”        
    …

Có giai thoại được truyền tụng rằng:
Vua Tự Đức – vị vua giỏi văn thơ triều Nguyễn, một hôm khi lâm triều, trước bách quan ngài hí hửng cho biết tối qua được thần mộng báo hai câu thơ hay và lạ, thơ Hán nhưng có chen lẫn từ Nôm:
                       
    “Viên trung oanh truyện khề khà ngữ                            
     Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai”
 
Cao Bá Quát tâu rằng:                      
   “Hai câu thơ trên có trong một bài thơ do thần làm hồi còn nhỏ”.    

Ông liền đọc một mạch bài thơ:  
                 
  “Bảo mã tây phương huếch hoác lai,                            
   Huênh hoang nhân tự thác đề hồi.                            
   Viên trung oanh chuyện khề khà ngữ,                            
   Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai.                            
   Xuân nhật bất văn sương lộp bộp,                      
   Thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài.                        
   Khù khờ thi tứ đa nhân thức,                      
   Khệnh khạng tương lai vấn tú tài”.
                          CAO BÁ QUÁT

Tú Xương nhà thơ «xuất khẩu thành thi» chỉ với hai câu thơ thôi mà nói được ba thứ tiếng Hán,Việt, Pháp :

  «Cống hỉ», «mẹc – xì», đây thuộc cả                      
   Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây                                    
                                 ( TÚ XƯƠNG)
 Ghi chú :                              
 Cống hỉ: cung hỉ = chúc mừng                      
 Mẹc-xì: merci = cám ơn

*MỘT SỐ BÀI THƠ VIỆT CHEN NGOẠI NGỮ                            

 GÁI QUÊ
 Trèo lên mười bậc đít mông - tê           (monter = trèo)
 Tiên cùng không rượu, chẳng cà - phê (fée = tiên)
 Chín lầu cửa khoá, lo nơm nớp            (neuf = chín)
 Nằm tính thâu đêm chuyện cút – sê     (coucher = nằm)
                             Nguyễn Thanh Nhung                                                                          
                         

 PHÚT CHIA LY                  
 Nói mãi nàng vẫn đi      (dit = nói)                  
 Sét đánh rền một phút   (foudre = sét)                    
 Giường ngập lệ chia ly  (lit = giường)                    
 Tràn sâu vào nửa mét    (mettre = tràn ngập)
                                                 Kiều Phong                                  

 GIŨ LỤA                    
 Tay nâng dải lụa mong manh         (main = tay)                    
 Gái quê mà lại như hình cung phi  (fille = gái)                    
 Đời còn bao nỗi vân vi                  (vie = đời)                      
 Làm sao trả nổi những gì ta vay   (travail = làm)
                                                       Võ Viết Quân                    

 HOA TƯƠNG TƯ
 Yêu em , cũng biết được em mê  (aimmer = yêu)
 Câm nín chi cho dạ tái tê             (taire = câm)
 Hồ mộng đôi phen tha thiết lắc    (lac = hồ)
 Tiên bồng một cõi thảnh thơi phê (fée = tiên)
 Đường mây chưa phỉ can chi rút  ( route = đường)
 Mũi sóng cao đành quá chấp nê   (nez = mũi)
 Đò đến cầu lam mong được bắc   (bac =đò)
 Tương tư hoài một đoá « păng- sê» (pensée = tương tư)
                                          Thân Trọng Thuỳ Như
                                          (Quận 3 – TP HCM)
   
  CỨ MƠ                      
 Tôi thức sao mà tôi cứ mơ               (me = tôi)                    
  Lửa  tình âm ỉ cháy lơ phơ              (feu = lửa)                    
  Bốn  phương ngóng bóng trời mù cát (quatre = bốn)
  Hai  ngựa đưa tin vô cùng đơ          (deux =hai)
  Đầu  bạc lại xanh màu lễ tết            (tête = đầu)
  Tim  hồng thêm thắm nhịp thời cơ  (coeur =tim)
  Cả  toà thiên phú mà nuy tú            (tout = tất cả)
  Cầu  ước chuyện kia chẳng vẩn vơ (voeux  = cầu ước)
                                                              Võ Viết Doãn                    
                                         
Bài thơ nói lên tâm sự một phụ nữ VN lấy chồng là một viên công sứ Pháp mãn nhiệm trở về nước

J’ écris (tôi viết) tình thư une lettre (một lá)
Envoie (gửi) thăm hỏi me-sừ Le Résident (ông công sứ)
Toute seul (một mình) gạt nước mắt than rằng :
Cochon (con lợn) long đong lỡ làng,                                            
Từ khi thiếp bén duyên chàng
La noce (đám cưới) chưa đặng một bàn tiệc vui
Éloigner (xa cách) ai khéo dục xui
Couteau (con dao) sao nỡ cắt mùi nguyệt hoa
La cour (sân nhà) mousse (cỏ) mọc lune (trăng) tà
La chambre (buồng ngủ) biết lấy ai làm ami (bạn)
Lạnh lùng chiếc chemise (áo) lấp ló,
Ta figure (khuôn mặt anh) thấy đó mà mong  
Bây giờ tình biết comment (làm sao) bây giờ
Pourqoi (tại sao) nỡ để silent (im lặng) cho đành                                                                
(Ông Đinh Hương Sơn sưu tầm và đăng trên  tạp chí "Xưa và Nay"số 257 (Tháng 4/1946)

ĐÒI LẠI NHÀ TỰ BỊ NGƯỜI Ở NHỜ CHIẾM            

Nhà moa bị cướp  (moi = tôi)          
Nhà  moa cho ở, luý tăng-pi  (lui =anh ta ; tant pis = cóc cần)
Cướp của mà không tiếng mẹc-xì (merci = cám ơn)
Mặc kệ moa kêu vang pạc- tú  (partout = khắp nơi)
Ung dung luý vẫn sống i-xi  (ici = ở đây)
Ái tình nhân nghĩa nơ vô riêng  (ne vaut rien = không có giá trị gì)
Móc ngoặc ô dù xà súp phi  (cà suffi = đã đủ rồi)
Nên đành chịu lép tút la vi (tout la vie = suốt cả đời)
Chỉ tội lơ duýt quên tat-chơ                                                    
(le judge =quan toà; tâche = trách nhiệm)
                                 Giáo sư Dương Thiệu Tống            
                 
( Do mình dùng chương trình bàn phím tiếng Việt Unikey, một số mẫu tự tiếng Pháp không có trong Unikey nên gõ không được chuẩn lắm )

  MỘT THẾ - KỶ MẤY VẦN THƠ                                  
                                       
  *Tiễn chân quân viễn chinh Pháp                    
  *Kỷ niệm 100 năm Việt  Nam đau khổ    
         
    Ánh hồng chói rạng chân trời mới                  
    Ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi.                  
    Có kẻ chiều nay về cố quán,                    
    Âm thầm, không biết hận hay vui ?!                

    Chiều nay,                  
    Kèn kêu tức tưởi nghẹn lời                  
    Tiếng ngân xúc động dạ người viễn chinh !                  
    Chiều nay trên nghĩa địa                  
    Có một đoàn tinh binh                  
    Cờ rủ và súng xếp                    
    Cúi đầu và lặng thinh.                  
    Nghẹn ngào giã biệt người thiên cổ                    
    Đất lạ trời xa sớm bỏ mình.                    
    Thịt nát, xương tan, hồn thảm bại                    
    Nghìn năm ôm hận cõi u minh !                  
    Những ai làm lính viễn chinh,                    
    Chiều nay bước xuống tàu binh trở về.                    
    Tàu  xúp - lê !                      
    Tàu xúp - lê !                  
    Cửa Hàm Tử lao xao sóng gợn                    
    Bến Bạch Đằng lởn vởn hồn quê …                    
    Bước đi những bước nặng nề                    
    Ngày đi chẳng biết, ngày về chẳng hay !                  
    Một ngàn chín trăm năm sáu (1956)                    
    Một ngàn  tám trăm sáu hai (1862)                    
    Giật mình bấm đốt ngón tay,                    
    Trăm năm một giấc mộng dài hãi kinh !                

    Ngày anh đến đây :                    
    Thành Đà Nẵng tan hoang vì đại bác                    
    Xác anh hùng Đinh Lý hóa tro bay !                    
    Giữ Gia Định, Duy Ninh liều mạng thác                    
    Ôm quốc kỳ tuẩn tiết giữa trùng vây !                    
    Phan Thanh Giản nuốt hờn pha thuốc độc                  
    Bởi xâm lăng bắt nhượng nước non nầy !                    
    Và Thăng Long máu hòa ba lớp đất                      
    Mất kinh thành, Hoàng Diệu ngã trên thây ! …                    
    Hỡi ơi ! Xương máu dẫy đầy,                    
    Chân anh dẫm tới, đất nầy tóc tang !                      
    Tay  gươm, tay súng                  
    Bước nghinh, bước ngang                    
    Anh bắn !                    
    Anh giết !                  
    Anh đâm !                    
    Anh dầm !                    
    Anh đày Bà Rá, Côn Lôn,
    Anh đọa Sơn La, Lao Bảo …                    
    Anh đoạt hết cơm hết áo,                  
    Anh giựt hết bạc hết vàng …                    
    Chặt đầu ông lão treo hàng thịt,                  
    Mổ mật thanh niên giữa chiến tràng.                    
    Cối quết trẻ thơ văng nát óc,                  
    Phanh thây sản phụ đốt thành than ! …                    
    Con lìa mẹ,                    
    Vợ xa chồng,                    
    Cây rụi lá,                  
    Nhà trống không …                    
    Người chìm đáy biển                      
    Người tấp ven sông                    
    Người ngã trên núi                    
    Người gục trong rừng …                      
    Đây Cà Mau, đó Nam Quan,                  
    Hung hăng anh bóp trong bàn tay tanh !                    

    Nước tôi đang độ yên vui sống                  
    Mít ngát hương mùa, bưởi ngọt thanh                  
    Lúa nặng tình quê, khoai luyến đất,                    
    Không thương nhau, lại giết nhau đành !                    
    Cắn răng tôi chịu cực hình                    
    Vuốt râu anh hưởng công linh đồng bào.                    
    Anh phân ly Nam, Bắc                      
    Anh chia rẻ nghèo, giàu.                    
    Nước non anh quậy tan tành hết                    
    Cho oán hờn nhau, giết lẫn nhau ,                    
    Người chết thì dại,                    
    Người sống thì ngu.                    
    Dân ngu vì bị làm ngu                  
    Đặng dân làm ngựa, làm trâu suốt đời !              

    Nhưng, thôi !                    
    Bao năm khói lửa                    
    Ta hiểu nhau rồi !                    
    Cái gì bạo ngược là phi nghĩa                  
    Là trái lòng dân, nghịch ý trời.                  
    Sắt thép tinh ròng, binh tướng dữ                      
    Không sao thắng được trái tim người !                  
    Anh về là phải, anh  ơi !                    
    Về bây giờ, để còn đời nhớ anh.                    
    Những cái gì tôi hận                    
    Những cái gì tôi khinh,                      
    Bây giờ anh xuống tàu binh                    
    Trăm năm chuyện cũ, thôi mình bỏ qua !                    

    Bao giờ tôi chẳng nhớ                    
    Nước Pháp rộng bao la,                      
    Thành Paris  rực-rỡ                    
    Ánh văn minh chói lòa …                      
    “Cốt Đa-duya” (Côte  d’Azur ) người thanh và cảnh lịch                    
    Bờ “Mạc-xây”(Marseille) xinh đẹp nhất sơn hà.                      
    Khí sông núi đúc nên trang tuấn kiệt                    
    Bực anh hùng cứu quốc “RỐP” (Job), “RĂNG-ĐA” (Jean D'arc)                      
    Tôi nhớ lắm, một ngày năm “tám chín” (1789)                    
    Anh vùng lên phá ngục “BÁT-TI ” (Bastille) nhà,                      
    Anh giải-phóng cho giống nòi được sống                      
    Được vinh quang trong “Đệ Tứ Cộng Hòa” !                    
    Anh vui, anh sướng,                      
    Anh hát, anh ca …                      
    Tôi là người ở phương xa                    
    Ngày anh sáng lạn (xán lạn) cũng hòa niềm vui !                    

    Anh về nước Pháp xa xôi                    
    Chắc anh bao giờ quên được,                    
    Những là đường đi nước bước                      
    Những là tên tuổi Việt Nam :                      
    Suối Yên Thế tuôn tràn hậm hực,                    
    Đất Thái Nguyên căm tức nổi vồng,                        
    Tháp Mười hận nước mênh mông                        
    U Minh mấy trận bão lòng chưa nguôi ! …    
             
    Việt Nam, nước của tôi :                    
    Sông sâu, đồng rộng,                      
    Trái tốt, hoa tươi …                      
    Hà Nội kinh thành trang chiến sử                      
    Sài Côn đô thị rạng anh tài.                    
    Phú Xuân bừng chói gương ưu quốc                    
    Nghĩa nặng tình thâm vạn thuở nay !                      
    Việt  Nam, nước của tôi :                      
    Già như trẻ                      
    Gái như trai                      
    Chết thì chịu chết                      
    Không cúi lòn ai !                    
    Tham lam ai muốn vô xâm chiếm,                      
    Thì “giặc vào đây, chết ở đây” !                        
    Việt Nam, nước của tôi :                      
    Ruộng dâu hóa bể                    
    Lòng chẳng đổi thay.                    
    Dầu ai cắt đất chia hai                      
    Cho trong đau khổ, cho ngoài thở than.                      
    Dầu ai banh ruột xé gan,                    
    Cho tim xa óc, cho nàng lìa tôi.                    
    Đinh ninh anh nhớ một lời :                      
    “Ngày mai thống nhất liền đôi bến bờ” !                    

    Đã đến giờ                    
    Chia tay cách biệt                      
    Anh lìa nước Việt                      
    Vừa tủi vừa mừng.                    
    Bên nhà vợ đợi con trông,                      
    Vắng anh, tình mặn nghĩa nồng cũng phai.                  
    Tàu  xúp - lê  một !                    
    Tàu  xúp - lê hai !                      
    Siết tay anh nhé, anh về nước,                    
    Biển lặng trời êm nhớ lấy ngày.                    
    Và chẳng bao giờ quên nhắc nhở                    
    Cho ai đừng đến đọa đày ai !                      
    Tự vấn lương tâm rồi tự đáp :                    
    - Đánh cho ai, và chết cho ai ???                    

    Bóng ngả trời tây                    
    Gió lồng biển cả ,                      
    Phút giây từ giã                      
    Trang sử trăm năm !                      
    Tàu anh rời bến Việt  Nam ,                      
    Hãy xuôi một ngả, một đường mà đi.                      
    Xin tàu đừng ghé Bắc Phi,                      
    Sóng to gió lớn, chắc gì đến nơi .                      
    Đừng gây oan trái, tàu ơi,                    
    Hãy xuôi về Pháp cho người hát ca !                      
    Tàu  xúp - lê hai !!                      
    Tàu  xúp - lê ba !!!                      
    Anh về mạnh giỏi                      
    - Ô - rờ - voa !  (Aurevoir)
                 TRUY PHONG
                        (1956)

* Còn nhiều DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT khác nữa, như DẠNG THƠ NÓI LÁI, DẠNG THƠ HÌNH... Do bài đã khá dài và do khó định dạng, xếp chữ cho loại THƠ HÌNH nên chúng tôi chỉ gửi đăng phần II thôi. Mời quý bạn sẽ đọc tiếp DẠNG THƠ VIỆT NAM ĐẶC BIỆT PHẦN III trong các bài viết sau. Chúc vui!

                                                               La Thuỵ sưu tầm và biên tập

3 nhận xét:

 1. Người VN có tài "thi hoá" bài học ngoại ngữ. Thời xưa đã có người “nôm hoá” chữ Hán để học trò học dễ thuộc, một dạng như tam tự kinh rất đặc thù VN, chẳng hạn :

  天 thiên: trời
  地 điạ: đất.

  舉 cử : cất
  存 tồn: còn.

  子 tử : con
  孫 tôn: cháu.

  六 lục: sáu
  三 tam: ba

  家 gia: nhà
  國 quốc : nước

  前 tiền: trước
  後 hậu: sau

  牛 ngưu: trâu
  馬mã: ngựa

  距 cự : cựa
  牙 nha: răng

  無 vô :chăng (chẳng, không)
  有 hữu: có

  犬 khuyển: chó
  羊 dương: dê

  歸 qui: về
  走 tẩu: chạy

  拜 bái: lạy
  跪 quỵ: quỳ

  去 khứ: đi
  來 lai: lại

  女 nữ: gái
  男 nam: trai

  帶 đái: đai (thắt lưng)
  冠 quan: mũ

  足 túc: đủ
  多 đa : nhiều

  愛 ái: yêu
  憎 tăng: ghét

  識 thức: biết
  知 tri: hay

  木 mộc: cây
  根 căn: rễ

  易 dị: dễ
  難 nan: khôn

  旨 chỉ: ngon
  甘 cam: ngọt

  柱 trụ: cột
  樑 lương: rường

  床 sàng:giường
  席 tịch: chiếu

  欠 khiếm: thiếu
  餘 dư: thừa

  鋤 sừ: bừa
  鞠 cúc: cuốc

  燭 chúc: đuốc
  燈 đăng: đèn

  升 thăng: lên
  降 giáng: xuống

  田 điền: ruộng
  宅 trạch: nhà

  老 lão: già
  童 đồng: trẻ

  雀 tước: sẻ
  鷄 雞 kê: gà

  我 ngã: ta
  他 tha: khác

  伯 bá: bác
  姨 di: dì

  鉛 diên: chì
  錫 tích: thiết

  役 dịch: việc
  功 công:công

  翰 hàn: lông
  翼 dực: cánh

  聖 thánh: thánh
  賢 hiền: hiền

  僊 仙 tiên: tiên
  佛 phật: bụt

  潦 lạo: lụt
  潮 triều: triều

  鳶 diên: diều 鳳

  Trả lờiXóa
 2. CHÉP GỬI QUÝ BẠN BÀI THƠ SONG NGỮ VIỆT - ANH NHÉ:

  Nói sai sự thật to lie
  Go đi, come đến, một vài là some
  Đứng stand, look ngó, lie nằm
  Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
  One life là một cuộc đời
  Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
  Lover tạm dịch ngừơi yêu
  Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
  Mặt trăng là chữ the moon
  World là thế giới, sớm soon, lake hồ
  Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
  Đêm night, dark tối, khổng lồ là giant
  Fun vui, die chết, near gần
  Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
  Burry có nghĩa là chôn
  Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
  Xe hơi du lịch là car
  Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
  Thousand là đúng...mười trăm
  Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
  Wait there đứng đó đợi chờ
  Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
  Trừ ra except, deep sâu
  Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
  Enter tạm dịch đi vào
  Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
  Shoulder cứ dịch là vai
  Writer văn sĩ, cái đài radio
  A bowl là một cái tô
  Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
  Máy khâu dùng tạm chữ sew
  Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
  Shelter tạm dịch là hầm
  Chữ shout là hét, nói thầm whisper
  What time là hỏi mấy giờ
  Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
  Gặp ông ta dịch see him
  Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
  Mountain là núi, hill đồi
  Valley thung lũng, cây sồi oak tree
  Tiền xin đóng học school fee
  Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
  To steal tạm dịch cầm nhầm
  Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
  Cattle gia súc, ong bee
  Something to eat chút gì để ăn
  Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
  Exam thi cử, cái bằng licence...
  Lovely có nghĩa dễ thương
  Pretty xinh đẹp thường thường so so
  Lotto là chơi lô tô
  Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ
  Push thì có nghĩa đẩy, xô
  Marriage đám cưới, single độc thân
  Foot thì có nghĩa bàn chân
  Far là xa cách còn gần là near
  Spoon có nghĩa cái thìa
  Toán trừ subtract, toán chia divide
  Dream thì có nghĩa giấc mơ
  Month thì là tháng , thời giờ là time
  Job thì có nghĩa việc làm
  Lady phái nữ, phái nam gentleman
  Close friend có nghĩa bạn thân
  Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
  Fall down có nghĩa là rơi
  Welcome chào đón, mời là invite
  Short là ngắn, long là dài
  Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
  Autumn có nghĩa mùa thu
  Summer mùa hạ , cái tù là jail
  Duck là vịt , pig là heo
  Rich là giàu có, còn nghèo là poor

  Trả lờiXóa
 3. Crab thì có nghĩa con cua
  Church nhà thờ đó, còn chùa temple
  Aunt có nghĩa dì, cô
  Chair là cái ghế, cái hồ là pool
  Late là muộn, sớm là soon
  Hospital bệnh viện, school là trường
  Dew thì có nghĩa là sương
  Happy vui vẻ, chán chường weary
  Exam có nghĩa kỳ thi
  Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.
  Region có nghĩa là miền,
  Interupted gián đoạn còn liền next to.
  Coins dùng chỉ những đồng xu,
  Còn đồng tiền giấy paper money.
  Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
  A moment một lát còn ngay ringht now,
  Brothers-in-law đồng hao.
  Farm-work đồng áng, đồng bào Fellow- countryman
  Narrow- minded chỉ sự nhỏ nhen,
  Open-hended hào phóng còn hèn là mean.
  Vẫn còn dùng chữ still,
  Kỹ năng là chữ skill khó gì!
  Gold là vàng, graphite than chì.
  Munia tên gọi chim ri
  Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
  Migrant kite là chú diều hâu
  Warbler chim chích, hải âu petrel
  Stupid có nghĩa là khờ,
  Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
  How many có nghĩa bao nhiêu.
  Too much nhiều quá, a few một vài
  Right là đúng, wrong là sai
  Chess là cờ tướng, đánh bài playing card
  Flower có nghĩa là hoa
  Hair là mái tóc, da là skin
  Buổi sáng thì là morning
  King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
  Wander có nghĩa lang thang
  Màu đỏ là red, màu vàng yellow
  Yes là đúng, không là no
  Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
  Sleep là ngủ, go là đi
  Weakly ốm yếu healthy mạnh lành
  White là trắng, green là xanh
  Hard là chăm chỉ, học hành study
  Ngọt là sweet, kẹo candy
  Butterfly là bướm, bee là con ong
  River có nghĩa dòng sông
  Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
  Dirty có nghĩa là dơ
  Bánh mì bread, còn bơ butter
  Bác sĩ thì là doctor
  Y tá là nurse, teacher giáo viên
  Mad dùng chỉ những kẻ điên,
  Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.
  A song chỉ một bài ca.
  Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
  Firstly có nghĩa trước tiên
  Silver là bạc, còn tiền money
  Biscuit thì là bánh quy
  Can là có thể, please vui lòng
  Winter có nghĩa mùa đông
  Iron là sắt còn đồng copper
  Kẻ giết người là killer
  Cảnh sát police, lawyer luật sư
  Emigrate là di cư
  Bưu điện post office, thư từ là mail
  Follow có nghĩa đi theo
  Shopping mua sắm còn sale bán hàng
  Space có nghĩa không gian
  Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand
  Stupid có nghĩa ngu đần
  Thông minh smart, equation phương trình
  Television là truyền hình
  Băng ghi âm là tape, chương trình program
  Hear là nghe watch là xem
  Electric là điện còn lamp bóng đèn
  Praise có nghĩa ngợi khen
  Crowd đông đúc, lấn chen hustle
  Capital là thủ đô
  City thành phố, local địa phương
  Country có nghĩa quê hương
  Field là đồng ruộng còn vườn garden
  Chốc lát là chữ moment
  Fish là con cá, chicken gà tơ
  Naive có nghĩa ngây thơ
  Poet thi sĩ , great writer văn hào
  Tall thì có nghĩa là cao
  Short là thấp ngắn, còn chào hello
  Uncle là bác, elders cô.
  Shy mắc cỡ, coarse là thô.
  Come on có nghĩa mời vô,
  Go away đuổi cút, còn vồ pounce.
  Poem có nghĩa là thơ,
  Strong khoẻ mạnh, mệt phờ dog- tiered.
  Bầu trời thường gọi sky,
  Life là sự sống còn die lìa đời
  Shed tears có nghĩa lệ rơi
  Fully là đủ, nửa vời by halves
  Ở lại dùng chữ stay,
  Bỏ đi là leave còn nằm là lie.
  Tomorrow có nghĩa ngày mai
  Hoa sen lotus, hoa lài jasmine
  Madman có nghĩa người điên
  Private có nghĩa là riêng của mình
  Cảm giác là chữ feeling
  Camera máy ảnh hình là photo
  Động vật là animal
  Big là to lớn, little nhỏ nhoi
  Elephant là con voi
  Goby cá bống, cá mòi sardine
  Mỏng mảnh thì là chữ thin
  Cổ là chữ neck, còn chin cái cằm
  Visit có nghĩa viếng thăm
  Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi
  Mouse con chuột , bat con dơi
  Separate có nghĩa tách rời, chia ra
  Gift thì có nghĩa món quà
  Guest thì là khách chủ nhà house owner
  Bệnh ung thư là cancer
  Lối ra exit, enter đi vào
  Up lên còn xuống là down
  Beside bên cạnh, about khoảng chừng
  Stop có nghĩa là ngừng
  Ocean là biển, rừng là jungle
  Silly là kẻ dại khờ,
  Khôn ngoan smart, đù đờ luggish
  Hôn là kiss, kiss thật lâu.
  Cửa sổ là chữ window
  Special đặc biệt normal thường thôi
  Lazy... làm biếng quá rồi
  Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
  Hứng thì cứ việc go on,
  Còn không stop ta còn nghỉ ngơi!

  Trả lờiXóa


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ